Regulamin

Regulamin dla sklepu

www.tatuazyk.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest Piotr Lewicki, prowadzący działalność gospodarczą ShopPL Piotr Lewicki znajdujący się Krakowska 2, 33-100 Tarnów, o numerze NIP 8733242648 oraz numerze REGON 381681418, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.tatuazyk.pl zarządzany jest przez Piotra Lewickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ShopPL Piotr Lewicki.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Ceny przedstawione na stronie sklepu www.tatuazyk.pl wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 7. Klienci którzy dokonali rejestracji (utworzyli swoje konto) w sklepie, mogą sprawdzić status realizacji swoich zamówień lub śledzić historię poprzednich zakupów. Dodatkowo przy kolejnych zamówieniach zostanie przypisany stały rabat który będzie się zwiększał wraz z kolejnymi zamówieniami. Wysokość rabatów jest uzależniona od generowanego obrotu (Klienta sumy zakupów w złotych Polskich). Z tabelą rabatową można się zapoznać w zakładce promocje na głównej stronie . Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego rabatu który jest przyznawany gabinetom kosmetycznym, miejscem zrzeszenia zabawy dla dzieci i innych.
 8.  
 9. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.tatuazyk.pl.
 10. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim- telefonicznie, mailowo.
 11. Rodzajem działalności sklepu internetowego www.tatuazyk.pl jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa tymczasowych tatuaży oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internetowej.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 8 oraz ustawy z dnia 10 Maj 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1000)
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 • rozmowię, która finalnie doprowadzi do kompromisu,
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707,
 • skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

II DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca. Stronami – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie.
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy, zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 9 działu I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość.
 5. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron, zawarta podczas osobistego odbioru po wcześniejszym kontakcie w celu umówienia spotkania, lub dokonania zamówienie na odległość.
 6. SKLEP – sklep internetowy w którym dokonuje się zawarcie umowy na odległość, dostępnym pod adresem: www.tatuazyk.pl.
 7. SPRZEDAWCA – Piotr Lewicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ShopPL Piotr Lewicki z siedzibą przy ulicy Marii Dąbrowskiej 24 lokal 69 33-100 Tarnów, przedstawiający się numerem NIP 8733242648 oraz numerze REGON 381681418, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 8. KLIENT – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem witryny Sklepu Internetowego, dostępnego na www.tatuazyk.pl.
 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.tatuazyk.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu Internetowego: www.tatuazyk.pl, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, korzystająca z subskrypcji Newslettera, akcji promocyjnych oraz progrmów lojalnościowych.
 12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.tatuazyk.pl zostaje oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.
 14. UNIKATOWY UŻYTKOWNIK – każdy podmiot będący na witrynie sklepu www.tatuazyk.pl po raz pierwszy.
 15. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym ww.tatuazyk.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży z możliwością usunięcia konta. 
 16. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.tatuazyk.pl.
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego www.tatuazyk.pl.
 18. PRODUKT – przedmioty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.tatuazyk.pl.
 19. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do użytkowników informacji handlowych dotyczących produktów oferowanych w sklepie.
 20. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez kupującego podczas składanania zamówienia.
 21. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 22. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura bez VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego.
 23. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.
 24. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu lub przezłożenia zakupów na inny termin.
 25. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres wskazanmy przez Sprzedawcę do składania określonych oświadczeń są adresami do korespondencji.
 26. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia – w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu, nie dotyczy odbioru osobistego. 
 27. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, świadczenie usługi Newslettera, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 28. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 29. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję danych.
 30. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

III REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym ww.tatuazyk.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim, imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło
 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika. 
 5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. 
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowaniu niezwłocznie o tym Sklepu.

IV ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego- stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie www.tatuazyk.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”w dowolnej chwili przed zawarciem umowy.
 5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i formę dostawy. 
 7. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy. 
 8. W celu finalizacji zamówienia klient przekierowany zostanie na stronę, na której należy podać następujące dane: e-mail klienta oraz dane adresowe (firma / osoba prywatna) na które składają się: nazwa firmy, imię i nazwisko, ulica i nr domu, w przypadku firmy numer NIP, kod pocztowy, miasto, kraj.
 9. Końcowym etapem jest określenie formy rachunku ( paragon lub faktura bez VAT). Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „potwierdzam zakup”. 
 10. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 11. Przy składaniu zamówienia klient może zaakceptować newsletter, dzięki któremu będzie otrzymywał informację handlowe oraz zostanie poinformowany o otrzymanym ewentualnym rabacie.
 12. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „potwierdzam zakup”. 
 13. Naciśnięcie na przycisk „potwierdzam zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 14. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia. 
 15. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Wysyłka towaru zwykle następuje w terminie do 24 godzin, licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku towarów na zamówienie, czas ten może zostać wydłużony do 72 godzin.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
 3. przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na konto: 50 1140 2004 0000 3702 7419 4362 ShopPL Piotr Lewicki ul. Marii Dąbrowskiej 24 lok 69, określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia oraz nazwisko Zamawiającego,
 4. za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru,
 5. szybkie płatności on-line – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. 
 6. płatnośc przy odbiorze towaru osobiście.
 7. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. 
 9. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego w zakładce ,, czas i koszty dostawy” oraz są widoczne na poziomie Koszyka. 
 10. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej przez certyfikat bezpieczeństwa. 
 11. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność karta:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard electron
 • Maestro

    12. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VI REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego. (List polecony ekonomiczny, list polecony priorytetowy, paczkomat, kurier, odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu ustalenia spotkania),
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w okresie sezonu również w soboty. 
 4. W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.
 6. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez przesyłkę kurierską – InPost lub na specjalne życzenie kurierem obejmującym dostawy na terenie Polski.
 7. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje gotówką przy odbiorze towaru pracownikowi firmy kurierskiej.
 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 9. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: ( 146968800 bądź na adres e-mail: biuro@tatuazyk.pl)
 10. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: ( 791171227 bądź na adres e-mail: biuro@tatuazyk.pl)

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: ShopPL Piotr Lewicki znajdujący się w lokalu numer 69 przy ul, Marii Dąbrowskiej 24, 33-100 Tarnów lub drogą mailową na adres: biuro@tatuazyk.pl
 4. Składając reklamację Klient powinien racjonalnie i wiarygodnie przedstawić powód reklamacji. 
 5. Podczas składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej następujących danych: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku gdy reklamacja dotyczyć będzie żądania z rękojmi za wady w postaci wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
 9. Koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

VIII GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.tatuazyk.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
 2. Podczas roszczeń klienta sprawa gwarancji może być rozstrzygnięte indywidualnie z klientem. 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego www.tatuazyk.pl zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Produkty co do, których Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyraźnie oznaczone są w Sklepie internetowym informacją „Tatuaż na zamówienie” oraz w swym opisie zawierają pouczenie o braku uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: ShopPL Piotr Lewicki znajdujący się w lokalu numer 69 przy ul, Marii Dąbrowskiej 24, 33-100 Tarnów. adres elektroniczny: biuro@tatuazyk.pl
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą wcześniej.
 6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: ShopPL Piotr Lewicki znajdujący się w lokalu numer 69 przy ul, Marii Dąbrowskiej 24, 33-100 Tarnów
 7. Towar musi być pełnowartościowy, nie używany.
 8. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto podane przez Klienta, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

X POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://tatuazyk.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,
 • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 • umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
 • usługa Newslettera.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:

 • dostęp do sieci Internet
 • czynnego konto poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,

4. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, a także dotycząca przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.

7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczonym, odstąpienie możliwe po rezygnacji.  

8. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.tatuazyk.pl lub pisemnie na adres: ShopPL Piotr Lewicki ul. Marii Dąbrowskiej 24 lok 69 33-100 Tarnów.

9. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.

10. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tatuazyk.pl lub pisemnie na adres: ShopPL Piotr Lewicki ul. Marii Dąbrowskiej 24 lok 69 33-100 Tarnów.

11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

“Regulamin to ważna rzecz – czytaj go, aby mądrze kupować”

Redaktor

tatuazyk.pl